Your favourite TTT team

yoshimitsu/kunimitsu(my favorite team)
xiaoyo/yoshimitsu
heichachi/yoshimitsu